مرکز نوآوری بانک تجارت با بهره‌گیری از مربیان و منتورهای باتجربه، استارت‌آپ ها را در جهت رسیدن به موفقیت و اهدافشان کمک می کنند

منتور یکی از اجزای اکوسیستم استارت‌آپی که در شکل‌گیری و رشد استارت‌آپ‌ها نقش بسزایی ایفا می‌کند. معادل فارسی منتور را می‌توان مرشد یا پیر دانست که تجربیات خود را در اختیار مریدان جوان می‌گذارد و آنها را در راهی تازه هدایت می‌کند تا به نتیجه دلخواهشان برسند. مهم‌ترین وظیفه منتورها گوشزدکردن اشتباهات و هدایت تیم‌ها برای رسیدن به راه‌حل‌های مورد نیاز توسعه اهداف است.
از اینرو مرکز نوآوری بانک تجارت با بهره‌گیری از مربیان و منتورهای باتجربه، استارت‌آپ ها را در جهت رسیدن به موفقیت و اهدافشان کمک کنند