تیم های نوآفرین که مرحله پیش بذری را گذرانده اند فرصت آن را دارند تا بتوانند  طرح و محصول نوآورانه خود را ارائه دهند و از این مرکزجذب سرمایه کنند.