یک استارت‌آپ مشابه یک نوزاد نیازهای متعددی دارد که هر کدام در جای خود اگر برآورده نشوند منجر به مرگ و شکست آن می‌شود. کیفیت منابع انسانی در ابتدای کار استارت‌آپ نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در موفقیت آن خواهد داشت. برای یک کارآفرین کار مشکلی است که افرادی مناسب به تیمش اضافه کند. ولی در نهایت تیم اولیه باید گسترش پیدا کند وگرنه هیچ‌گاه استارت‌آپ به موفقیت نمی‌رسد.
لذا مرکز نوآوری بانک تجارت با کمک کارشناسان خبره خود در زمینه تیم‌سازی استارت‌آپ‌ها، به استارت‌آپ‌ها در بخش تیم‌سازی کمک خواهد کرد.